JPB Doradztwo personalne

Opiekun Dzienny e-learning, szkolenie uzupełniające - 40 godzin

1be6afb795-co-na-zaparcie-dla-dziecka.jpg

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci. Szkolenie uzupełniające dla Opiekunów dziennych to 40 godzin szkolenia teoretycznego. Celem jest zdobycie i uzupełnienie wiadomości dotyczących zawodu opiekuna dziennego i zdobycie kwalifikacji do pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają średnie wykształcenie, co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub następujące kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, ale nie pracowały z dziećmi bezpośrednio przed zatrudnieniem.

Realizowane są następujące zagadnienia:

  • udzielanie dziecku pierwszej pomocy
  • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
  • innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka
  • twórcze i kreatywne wychowywanie dziecka
  • formy i rodzaje zabaw dziecka do lat 3 z uwzględnieniem faz rozwojowych
  • wprowadzanie dziecka w kultu
    Koszt szkolenia: 300,00 zł.

Program szkolenia został zatwierdzone przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 2/2017.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00120/2010


Dowiedz się wiecej

Napisz do nas