JPB Doradztwo personalne

Regulamin szkoleń JPB - Dorota Bączkowska


 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę JPB (dalej zwany Organizatorem).
 2. Oferta oraz terminy organizowanych szkoleń dostępne są na stronach internetowych www.jpb.pl oraz Facebooku.
 3. Zapisy na szkolenia są przyjmowane za pośrednictwem ww. stron internetowych lub po przesłaniu na adres e-mail biuro@jpb.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na szkolenie oraz deklaracji płatności.
 4. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, która spełnia warunki rekrutacji na wybrane szkolenie oraz wniesie zaliczkę za szkolenie najpóźniej 5 dni przed datą jego rozpoczęcia. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników szkolenia.
 5. Płatności za szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem przelewu bankowego na numer konta bankowego podany w deklaracji płatności oraz gotówką w siedzibie firmy Warszawa, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa. Istnieje możliwość płatności w ratach, po indywidualnych ustaleniach pomiędzy organizatorem szkolenia a uczestnikiem.
 6. W cenę szkolenia wliczone są: materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz napoje.
 7. Osoba zgłoszona na szkolenie ma prawo do złożenia pisemnej rezygnacji ze szkolenia (np. za pośrednictwem e-maila: jpb@jpb.pl lub biuro@jpb.pl ) najpóźniej 2 dni przed datą jego rozpoczęcia. Brak złożenia pisemnej rezygnacji lub dokonanie jej po upływie wskazanego terminu skutkuje koniecznością dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w szkoleniu. Złożona rezygnacja będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane do uczestnika za pośrednictwem e-mail.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu, opłata nie będzie zwracana. Istnieje możliwość oddelegowania innej osoby w miejsce uczestnika, który nie może być obecny na szkoleniu. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody organizatora szkolenia.
 9. Firma JPB zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, uczestnicy, którzy dokonali już płatności, otrzymają zwrot pełnej kwoty na wskazany numer konta bankowego, z którego opłata wpłynęła lub otrzymują zwrot wpłaconej gotówki.
 10. Firma JPB zastrzega sobie prawo do modyfikacji i dostosowaniu planu każdego szkolenia w trakcie jego trwania (tj. skrócenia lub wydłużenia w razie potrzeby listy poruszanych zagadnień przez trenera na prowadzonym przez niego kursie - tak aby czas trwania szkolenia był odpowiednio wykorzystany).
 11. Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją i realizacją tego szkolenia. JPB nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a JPB oraz wystawienia potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Powyższe dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Polityką prywatności znajdującą się na stronie www.jpb.pl.
 12. Wszystkie szkolenia dostępne w JPB chronione są prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w Ustawie o Prawie autorskim (Ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)