JPB Doradztwo personalne

Zaloguj

Regulamin szkoleń JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego Dorota Bączkowska


 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego), (dalej zwany Organizatorem).
 2. Oferta oraz terminy organizowanych szkoleń dostępne są na stronach internetowych www.jpb.pl oraz Facebooku.
 3. Zapisy na szkolenia są przyjmowane za pośrednictwem ww. stron internetowych lub po przesłaniu na adres jpb@jpb.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na szkolenie.
 4. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, która wniesie zaliczkę za szkolenie najpóźniej 5 dni przed datą jego rozpoczęcia. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników szkolenia.
 5. Płatności za szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem przelewu bankowego na konto firmy JPB Centrum Kształcenia Edukacyjnego Dorota Baczkowska oraz gotówką w siedzibie firmy Warszawa, ul. Smolna 13/505. Istnieje możliwość płatności w ratach, po indywidualnych ustaleniach pomiędzy organizatorem szkolenia a uczestnikiem.
 6. W cenę szkolenia wliczone są: materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz napoje.
 7. Osoba zgłoszona na szkolenie ma prawo do złożenia pisemnej rezygnacji ze szkolenia (np. za pośrednictwem e-maila) najpóźniej 2 dni przed datą jego rozpoczęcia. Brak złożenia pisemnej rezygnacji lub dokonanie jej po upływie wskazanego terminu skutkuje koniecznością dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w szkoleniu. Złożona rezygnacja będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane do uczestnika e-mailem.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu, opłata nie będzie zwracana. Istnieje możliwość oddelegowania innej osoby w miejsce uczestnika, który nie może być obecny na szkoleniu. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody organizatora szkolenia.
 9. Firma JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, uczestnicy, którzy dokonali już płatności, otrzymają zwrot pełnej kwoty na konto, z którego opłata wpłynęła.
 10. Firma JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego zastrzega sobie prawo do modyfikacji i dostosowaniu planu każdego szkolenia w trakcie jego trwania (tj. skrócenia lub wydłużenia w razie potrzeby listy poruszanych zagadnień przez trenera na prowadzonym przez niego kursie - tak aby czas trwania szkolenia był odpowiednio wykorzystany).
 11. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją i realizacją tego szkolenia. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego
 12. Wszystkie szkolenia dostępne w JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego chronione są prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)